Start  / Oferta  / Technologia Recyklingu Molekularnego Odpadów

 

Reaktor ciekłometaliczny

 

Jest to urządzenie do całkowitego unicestwiania wszelkiego rodzaju odpadów organicznych z jednoczesnym wytworzeniem strumienia czystych ekologicznie nośników energii przy braku emisji szkodliwych substancji do powietrza. W reaktorze zachodzi zjawisko tzw. recyklingu molekularnego odpadów. Zastosowanie : wysypiska odpadów komunalnych, miejsca wytwarzania i składowania odpadów niebezpiecznych.Dla mieszkańców naszej planety Przyroda udostępniła dwa pierwotne, powszechnie dostępne, nośniki energii : węgiel i wodór. Obecnie nasza cywilizacja żyje jeszcze w „erze węgla”. W skali światowej 99% energii wytwarza się właśnie z węgla i związków pochodnych. Wykorzystywanie potencjału energetycznego z węgla i związków chemicznych pochodnych związane jest z emisją do atmosfery i do gleby wielu substancji szkodliwych. Ludzkość zaczyna wkraczać dopiero w „erę wodoru” jako powszechnie stosowanego paliwa. Wykorzystanie potencjału energetycznego tego nośnika energii nie jest związane z jakąkolwiek emisją. Sam wodór ma cechy odnawialnego źródła energii. Wytwarzanie wodoru obecnie jest jeszcze drogie i skomplikowane technologicznie. Jednak sprawa ta wygląda zupełnie inaczej, jeśli wodór powstaje jako produkt uboczny w procesie recyklingu molekularnego odpadów pochodzenia zarówno przemysłowego, jak i biologicznego, zachodzącego w temperaturach 1400 – 1500 0C, w których nie istnieją już żadne związki chemiczne. W tej temperaturze odpadowa materia organiczna występuje w postaci mieszaniny „gorących” atomów (molekuł) tworzących strumień wysokotemperaturowego gazu.

Przedstawiony powyżej proces nie jest procesem spalania i w sposób zasadniczy różni się od procesu spalania. W procesie spalania ważne są m. in. wartość opałowa i temperatura zapłonu paliwa (wsadu). Temperatura spalania paliwa ustala się przy tym samoistnie w sposób przyrodniczy. W rozpatrywanym przypadku natomiast wartość opałowa przekształcanego materiału odpadowego, ani też temperatura jego zapłonu, nie grają żadnej roli. Poza tym w Reaktorze RCM najpierw nastawia się pożądaną temperaturę procesu, a potem ten proces się przeprowadza. Poprzez dodanie czynników zewnętrznych, np. wody, zmienia się chemię procesu, co nie jest możliwe ani w procesach spalania, ani w plazmotronach.

Końcowymi produktami procesu są :

1. W wariancie bez użycia separatora, mieszanina gazów: tlenku węgla, dwutlenku węgla i wodoru oraz granulat bazaltopodobny, który nie jest już odpadem, tylko użytecznym produktem do wykorzystania w budownictwie, powstającym poprzez zwitryfikowanie płynnej szlaki zawierającej części ceramiczne i mineralne.

2. Przy zastosowaniu separatora, gorące spaliny gazów reakcyjnych zawierające CO2 i wodór cząsteczkowy można po ostudzeniu i odbiorze ciepła przepuścić przez płuczkę zawierającą roztwór wodorotlenku potasu, w którym następuje pochłonięcie dwutlenku węgla i związanie go do krystalicznej postaci soli potasowej i uwolnienia wodoru :

CO2 + H2 + 2KOH = K2CO3 + H2O + H2

Otrzymany węglan potasu jest składnikiem nawozów sztucznych. Wodór, otrzymany w ten sposób, wykorzystany w ogniwie wodorowym staje się nośnikiem paliwa wodorowego i zostaje przekształcony w energię cieplną lub elektryczną.

W ten sposób otrzymujemy pierwszą na świecie bezkominową i bezodpadową technologię unicestwiania wszelkich odpadów, którą właśnie Państwu prezentujemy.

Technologia ta likwiduje wszystkie wady stosowania termicznego przekształcania odpadów w spalarniach tj.:

- obecność wysokotoksycznych żużli i popiołów lotnych,

- obecność toksycznych spalin zawierających dioksyny i furany,

- konieczność stosowania kosztownych technologii doczyszczających spaliny,

- konieczność składowania odpadów z procesu na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Urządzenie jest chronione zgłoszeniem patentowym pt. „Sposób i urządzenie do recyklingu i przekształcania materii, zwłaszcza odpadów” numer P.389373.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone ©  2009-2024 AMP Sp. z o.o.     Polityka prywatności